• PLAN DI AKSHON
  MFK 2016
 • flag-curacao flag-holanda
Home MFK Antwoordbrief MFK aan Informateur Etienne Ys – formatieronde 2017

Karta firma: https://www.scribd.com/document/347827955/Brief-MFK-aan-Informateur-Ys-6-Mei-2017

De weledegestrenge heer

Mr Etienne Ys, informateur.

 

Willemstad, 6 mei 2017

Geachte heer Ys,

Naar aanleiding van uw uitnodiging van 4 dezer en het gesprek van dezelfde dag en uw schrijven van 5 mei heb ik de eer u te berichten dat, na ampel beraad, de MFK volhardt in haar beslissing om geen deel te nemen aan de informatieronde waarmee u belast bent. Er bestaat reeds een akkoord tussen de partijen PAR, MAN en PNP surrogaat PIN om op basis van de resultaten van de verkiezingen van 28 april jl. een coalitie te vormen.

Blijkens de berichten in de media is het zelfs zover dat reeds kandidaatsbewindslieden zijn voorgedragen. Het behoeft daarom geen betoog dat het ingaan op uw uitnodiging zinledig zou zijn. Dat wordt ook niet anders door uw mededeling dat u: ‘heb ik van de gouverneur de opdracht gekregen om bij het samenstellen van het regeerakkoord voor de komende regering, aandachtspunten van alle partijen in de Staten, gelet op de kiezers die ze vertegenwoordigen, eveneens mee te nemen’.

Wat dat aangaat verwijs ik u kortheidshalve naar het partijprogramma dat MFK’s inzet was bij voornoemde verkiezingen (NL: https://www.scribd.com/document/321381841/Actieplan-MFK-2017-2021 of PAP: https://www.scribd.com/document/320010837/Plan-Di-Akshon-MFK-2017-2021).

Voor het overige, zal de fractie van de MFK in de Staten te zijner tijd haar visie over het regeerakkoord kenbaar maken. Wel wil ik reeds nu kwijt dat het feit dat partijen PAR, MAN en PNP surrogaat PIN wederom het lef hebben om regeringsverantwoordelijkheid te vorderen ernstige zorgen baart bij de MFK. Immers, de puinhopen van PAR/MAN/PNP (1994-2010) zijn ons nog fris in de geheugen en voor de geschiedenis als volgt in cijfers uitgedrukt door de centrale bank:

DE FINANCIËLE PUINHOPEN VAN PAR/MAN/PNP

 • Jaar:                    1996      1997      1998     1999       2000        2001        2002
 • Schuldbedrag: 2,838.3  2,929.1   3,141.0   3,297.6    3,342.8     3,489.4     3,841.7
 • Schuld/%:           64.2%     64.6%     69.7%    73.5%      72.8%         74.5%       81.4%
 • Ec. Groei:            3.4%       3.2%         1.3%       0.8%        5.0%           1.7%         0.4%

 

 • Jaar:                     2003     2004     2 005       2006    2007     2008       2009      2010-III
 • Schuldbedrag: 4,416.2    4,712.0    4,800.5     5,112.2   5,519.4   5,803.3   5,284.7     4,529.6
 • Schuld/%:             81.4%    84.5%       82.2%       83.1%     84.8%   82.2%      74.0%       61.9%
 • Ec. Groei:               1.7%     1.2%           1.1%           2.1%       3.2%       2.4%       -0.5%        0.0%

(Bron: Bank van de Nederlandse Antillen – Economic Key Figure)

Die cijfers spreken een duidelijke taal: De combinatie PAR/MAN en PNP (ook in het gedaante van PIN) heeft een puinhoop gemaakt van de sociaal-economische situatie van het land. U hoeft die cijfers slechts te vergelijken met de goedgekeurde jaarcijfers van 2010-2012 (MFK/PS en de MAN van Cooper) om te begrijpen dat het beter kan. In de korte tijd dat PAR wederom regerings- verantwoordelijk is gaan dragen sinds 2015 is weer duidelijk geworden dat het volk alle redenen heeft om zich zorgen te maken. Economische stagnatie is wederom troef, massaontslagen prijken weer op de voorpagina van de kranten en de reële economische groei in 2016 was nihil. Het behoeft daarom niet te verbazen de MFK er geen vertrouwen in heeft dat de partijen PAR, MAN en PNP surrogaat PIN in staat zullen zijn om de sociaaleconomische achterstanden van Curaçao te redresseren.

Hoogachtend,

 

Gerrit F. Schotte

Politieke Leider MFK

 

Webmaster

Leave a Reply