• PLAN DI AKSHON
    MFK 2016
  • flag-curacao flag-holanda
Home MFK MFK su frakshon no ta partisipá na reunion públiko mañan

Karta: https://www.scribd.com/document/336644818/Brief-Afzegging-Openbare-Vergadering-16-Januari-2017

SPOED IN HANDEN

De Staten van Curacao

d.t.k.v. de voorzitter

Wilhelminaplein 4

Alhier

Willemstad, 15 Januari 2017

Betreft: Afzegging – Openbare vergadering van 16 januari 2017

Geachte voorzitter,

Langs deze weg bericht ik u namens de fractie van de MFK dat samen met mij de volgende leden de vergadering van 16 januari 2017 niet zullen bijwonen:

  • Charetti M. Eduarda-Francisca
  • Gilmar S. Pisas
  • Gerrit F. Schotte
  • Jacinta V.A. Scoop-Constancia

In verband hiermee breng ik u de brief van 5 dezer van een negental leden in herinnering. Die brief staat gemeld als ingekomen stuk nr. 10 (215gV/16-17). Zoals daarin vermeld houden de brievenschrijvers hun deelname aan openbare vergaderingen van de Staten in beraad in afwachting van de door hen wenselijk en onontbeerlijk geachte advies van de Raad van Advies inzake de rechtmatigheid van de, met voorbijgaan van artikelen 47 en 56 van de Staatsregeling alsook artikel 126(1) van het Kiesreglement, door de Gouverneur beëdigde zevental gekozenen.

Het behoeft geen betoog dat, mede gelet op de aangifte wegens valsheid in geschrifte tegen het lid H.A. Davelaar, het van uiterst belang is om te benadrukken dat voorkomen moet worden dat de Staten verrichtingen doet waarvan het de vraag is dat zij rechtsgeldig zijn. Het kan niet voldoende worden benadrukt dat het hier om een uiterst serieuze kwestie gaat dat niet moet worden onderschat. Immers, een Staten die niet conform de Staatsregeling is samengesteld kan niet rechtsgeldig wetgevende handelingen verrichten. Behalve ook degenen die bewust gebruik maken van valselijk opgestelde geschriften zelf ook valsheid in geschrifte plegen, zijn dergelijke handelingen aanvechtbaar en aldus strijdig met de rechtszekerheid die de Staatsregeling beoogt te waarborgen.

De MFK-fractie dringt derhalve bij u aan om het erheen te leiden dat de regering een advies van de Raad van Advies inwint opdat wetmatigheid van de samenstelling van Staten zo spoedig mogelijk hersteld kan worden.

Voor de goede orde bericht ik u dat een afschrift van dit bericht verzonden wordt naar de Gouverneur en de Procureur-Generaal.

Hoogachtend,

Gerrit F. Schotte

Fractieleider MFK

 

 

Webmaster

Leave a Reply