• PLAN DI AKSHON
    MFK 2016
  • flag-curacao flag-holanda
Home Gerrit Schotte PARLAMENTO AWE, PROPOSISHON DI KAMBIO MFK: ARTIKEL 65

STATEN VAN CURACAO

ZITTINGSJAAR 2014-2015

VOORSTEL TOT HERNIEUWDE VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VAN DE STATEN VAN CURACAO

AMENDEMENT

Het voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 65, derde en vierde lid, wordt vervangen door de volgende drie nieuwe leden:

  1. De voorzitter of ondervoorzitter belegt een vergadering binnen uiterlijk drie weken na ontvangst van het verzoek daartoe, mits de vergadering is aangevraagd overeenkomstig het eerste lid.
  2. Indien de voorzitter nalaat een vergadering te beleggen, zoals vermeld in het derde lid, dan belegt het lid, dat het langst zitting heeft gehad in de Staten, voormelde vergadering binnen twee weken nadat de voorzitter of ondervoorzitter in verzuim is gebleven. Deze vergadering zal door voormeld lid worden voorgezeten. Bij ontstentenis van dat lid treedt het lid op dat daarna het langst zitting heeft gehad in de Staten.
  3. De leden worden schriftelijk tot de vergadering opgeroepen. De oproepingsbriefjes worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste 4 x 24 uur voor het houden van de vergadering aan de leden verstuurd. Indien een vergadering is aangevraagd als bedoeld in het eerste lid, worden de oproepingsbriefjes binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, aan de leden verstuurd. Ze vermelden zoveel mogelijk de zaken waarover de vergadering belegd is. Tegelijk met deze oproeping worden dag, uur en agenda ter openbare kennis gebracht.

 

TOELICHTING:

Artikel 65 (Bijeenroeping openbare vergadering)

In de praktijk heerst soms de vraag waar een verzoek van de leden ingediend moet

worden en vanaf welk tijdstip de termijn van 14 dagen aanvangt. De verzoeken voor

vergaderingen dienen bij de voorzitter te worden ingediend.

De termijn van 14 dagen vangt niet aan op de datum van dagtekening van het schriftelijk verzoek (al kan dat soms het geval zijn), doch vanaf het tijdstip dat het verzoek bij de Griffie is binnengekomen en een nummer en datum van ontvangst heeft gekregen.

Tegelijkertijd is het zo dat om diverse redenen het steeds vaker voorkomt dat de termijn waarbinnen een verzochte vergadering dient plaats te vinden, wordt overschreden. Gevallen waarbij vergaderingen omtrent belangrijke onderwerpen voor het Land pas na maanden plaatsvinden, druisen in tegen de basisprincipes van onze rechtstaat. Het komt dan ook wenselijk voor om aanpassingen aan te brengen aan het Reglement van Orde teneinde onnodige en onwenselijke vetragingen van betreffende vergaderingen zoveel mogelijk te voorkomen.

De voorgestelde drie nieuwe leden in de plaats van de leden bij artkel 65 van het huidig ontwerp, te weten leden 3, 4 en 5, hebben dan ook als oogmerk om het tijdpad waarbinnen de door leden van de Staten verzochte vergaderingen moet plaatsvinden, te verkorten.

parlamento-vuoto

Webmaster

Leave a Reply